Tuotteen elinkaariarviointi (LCA) – case Framery

Liiketoiminnan ympäristövaikutuksia voidaan tutkia monista eri lähtökohdista: kiinnostaako yrityksen omien toimintojen päästöt, rakentamisen maankäyttö vai kenties tarkka yksittäisen tuotteen elinkaariarviointi? Kaikki aiheet ovat tärkeitä, mutta vaativat keskenään erilaista selvitystyötä. Tässä kirjoituksessa kerromme, kuinka tuotteen ympäristövaikutuksia voidaan tutkia elinkaariarvioinnin avulla ja saatua tietoa käyttää tehokkaasti viestinnässä sekä ympäristökuorman pienentämisessä. Tervetuloa tuotteen elinkaariarvioinnin ytimeen!

Framery on suomalainen, alansa johtava äänieristettyjä puhelinkoppeja ja työtiloja valmistava ja kehittävä yritys. Yrityksen tuotteita löytyy 98 maasta ympäri maailman ja niitä käyttävät maailman johtavat yritykset. Framery julkaisi hiljattain kolme uutta tuotetta, ja kestävyystyöhön sitoutuneena yrityksenä halusi esittää näille heti alussa myös tieteellisiin tutkimusmetodeihin perustuvat ympäristövaikutusten laskennat. Tästä starttasi UseLess Companyn ja Frameryn yhteistyö syksyllä 2023.

Projektin yhteyshenkilömme, vastuullisuuspäällikkö Noora Jukkola kertoo: ”Framery on sitoutunut YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen ja asettanut Science Based Targets -aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat kasvihuonekaasupäästötavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkasteltujen uusien tuotteiden osalta tavoite on hiilijalanjäljen puolittaminen vuoden 2028 loppuun mennessä verrattuna tässä laskettuun lähtötasoon.”

Elinkaariarvioinnista kokonaiskuvaa ympäristötavoitteisiin

Elinkaariarviointia (life cycle assessment, LCA) sovelletaan monenlaisiin käyttökohteisiin kuten tutkimukseen, tuotesuunnitteluun ja viestintään. Frameryn tuotteet tulevat osaksi rakennettua ympäristöä, minkä vuoksi projektin tavoitteena oli tehdä käyttökelpoista ja ymmärrettävää laskentaa rakennus- ja kiinteistöaloille. Näillä(kin) aloilla liikkuu globaalisti monenlaista LCA-metodia, mutta kenties yleisimmin jaotellaan rakennuksen elinkaaren vaiheet moduuleihin A-D. Alla on havainnollistava kuva Frameryn tuotteiden elinkaaresta näihin moduuleihin pilkottuna.

Frameryn tuotteiden elinkaariarvioinnin tarkastelurajat moduuleihin A-D jaoteltuna.

Tarkempia laskentaohjeita jokaiseen moduuliin tarjoaa standardi EN15804 sekä mahdolliset tarkemmat tuoteryhmäsäännöt, ja selvityksen lopputuloksena syntyy tuotteelle ympäristöseloste (environmental product declaration, EPD). Kutakuinkin samoilla säännöillä laskettuja, kolmannen osapuolen varmentamia EPD-raportteja voidaan hyödyntää kokonaisen kiinteistön ympäristövaikutuksia selvitettäessä. Tätä taustaa vasten oli selvää, että Frameryn uusien tuotteiden elinkaariarvioinnit tehtäisiin nimenomaan standardin EN15804 avulla. Työssä noudatettiin myös huonekalujen tuoteryhmäkohtaisia laskentasääntöjä.

Miten tuotteen ympäristöseloste (EPD) laaditaan?

Ympäristöselosteet vaativat pohjalle kunnollisen tuotteen elinkaariarvioinnin, joka taas nojaa ISO 14040- ja 14044-standardeihin. Niinpä Frameryn tuotantoketjua lähdettiin purkamaan elinkaari-inventaarion merkeissä: millaisista materiaaleista ja komponenteista puhelinkopit koostuvat, mitä komponenttitoimittajien laitoksilla tapahtuu, kuinka Framery kokoaa tuotteet, millaisia kuljetuksia tuotesysteemissä tarvitaan, minne tuotteet menevät käyttöön ja mitä sitten tapahtuu? Hypoteesina oli, että suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät heti komponenttien valmistuksessa ja koppien kokoonpanossa: tarkimmat prosessitiedot tarvittaisiin siis komponenttitoimittajilta ja Framerylta itseltään. UseLess piti huolen siitä, että kerätyt tiedot ovat järkeviä, standardin mukaisia ja oikeassa mittayksikössä laskentaa varten. Tiedonkeruu tavarantoimittajilta voi olla haastavaa, koska yritysten toimitusketjut ovat toisinaan monimutkaisia ja mahdollisuudet toimittaa pyydettyä dataa vaihtelevat. Muutamien lisäkysymysten kautta inventaario saatiin valmiiksi, jolloin kasassa oli kattavat ja riittävät tiedot koko elinkaaren materiaali- ja energiavirroista, täydennettynä standardien ohjaamilla oletuksilla ja LCA-ohjelmisto Gabin tietokannan datalla.

Riittävän laajat tietokannat sisältävä LCA-ohjelmisto on olennainen osa selvitystä, sillä monimutkaisessa tuotesysteemissä tietoa liikkuu hurjia määriä. Järkevästi rakennettua elinkaarimallinnusta voi myös tarvittaessa päivittää kohtuullisella työmäärällä. Päivityksiä tarvittiin esimerkkiprojektissammekin, kun kehitteillä olevan tuotannon tiedot tarkentuivat vielä matkan varrella. Parametrien pallottelu Frameryn kanssa sujui loistavasti vastuullisuuspäällikkö Jukkolan kanssa, ja kaikille kolmelle tuotteelle saatiin laskettua ympäristöselosteissa vaaditut ympäristövaikutukset. Selvitettyjä ympäristövaikutusluokkia olivat muun muassa ilmaston lämpenemispotentiaali (tuttavallisemmin hiilijalanjälki), happamoituminen ja uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus. Kaikki laskennan yksityiskohdat raportoitiin tarkasti ja lähetettiin kolmannen osapuolen varmennettavaksi ennen lopullista ympäristöselosteiden julkaisua.

LCA-tutkimuksesta lisäarvoa tuotekehitykseen

Moni projekti loppuisi tähän, mutta Framerylla nähtiin laskennan mahdollisuudet laajemmin: tulosten perusteella yrityksessä on priorisoitu päästövähennysmahdollisuuksia eri komponenttien ja materiaalivalintojen välillä. Olimme apuna tulkitsemassa tuloksia ja arvioimassa päästövähennysideoiden merkitystä kokonaisuuteen. Jatkoprojektissa uusille tuotteille arvioitiin myös hiilikädenjälkeä eli vältettyjä päästöjä tilanteessa, jossa Frameryn työtilojen avulla vältetään uusien kokoushuoneiden rakentamista ja remontointia. Tämä auttoi osaltaan suhteuttamaan ympäristöselosteiden tuloksia käytännön toimistoelämään.

Yhteisen laskentaoperaatiomme jälkeen johtopäätökset olivat selvät:

  • Tuotannossa Frameryn kannattaa panostaa erityisesti raaka-ainevalintojen ympäristökuormiin yhdessä komponenttitoimittajien kanssa.
  • Käyttövaiheessa tärkeintä on saada tuotteille mahdollisimman monta elinvuotta.
  • Tulevaisuudessa elinkaariarviointia halutaan hyödyntää tiiviimmin tuotekehityksessä, jotta suunnittelupäätösten ympäristövaikutukset ymmärretään reaaliajassa.

”Framery halusi julkaista tuotteiden hiilijalanjäljet heti lanseerauksen yhteydessä vastatakseen niin asiakkaiden odotuksiin kuin ohjatakseen omaa toimintaansa heti kohti uusia päästövähennyksiä. Aikataulupaineen vuoksi laskentavaiheessa tuotantoa oltiin vasta ajamassa ylös ja datan saatavuus oli rajallista, mikä haastoi projektiryhmää. Yhteistyö UseLessin kanssa sujui joustavasti ja heidän vankka LCA-osaamisensa oli juuri tarvitsemamme lisä projektiin”, kertoo Noora Jukkola.

Projekti oli antoisa ja kehittävä myös meille UseLessilla, kun pääsimme syvemmin tutustumaan uudenlaisiin tuote-elinkaariin rakennus- ja kiinteistöalalla. Parasta oli nähdä, kuinka kiinnostuneesti työtämme sovellettiin Framerylla heti ensimmäisistä välituloksista lähtien. Kiitämme kaikkia projektiin osallistuneita ja kannustamme muitakin yrityksiä ottamaan elinkaariarvioinnin mukaan kestävään tuotesuunnitteluun!

Julkaistut EPD-dokumentit löydät alta:

Framery One Compact EPD

Framery Four EPD

Framery Six EPD

Tämä oli vain yksi esimerkki tuotteiden elinkaariarvioinnin kirjosta. Ympäristöselosteiden lisäksi muunkinlaiset LCA-selvitykset voivat ratkaista tuotteiden kestävyyteen liittyviä mysteerejä niin yritykselle kuin asiakkaillekin. Toivottavasti kiinnostuit aiheesta. Ota ihmeessä yhteyttä, autamme mielellämme eteenpäin!

Artikkelikuva (c) Framery

Jätä kommentti