Palvelun hiilijalanjälki – Case Lounea Yritysratkaisut Oy

Palvelun hiilijalanjälki voi olla monelle vieras käsite. Tuotteen hiilijalanjälkeen on saattanut törmätä esimerkiksi päivittäistavarakauppojen hyllyiltä löytyvistä tuotepakkauksista, mutta miten palvelulle, aineettomalle hyödykkeelle, voi laskea hiilijalanjäljen? Tässä blogissa kerromme, miten selvitimme yhdessä yhteistyökumppanimme Lounean kanssa yrityksille tarjottavien pilvipalveluiden ilmastovaikutuksia hyödyntäen tuotteen hiilijalanjäljen laskentamenetelmää ISO 14067 -laskentastandardin avulla. 

Lounea on suomalainen valokuituoperaattori ja yritysten ICT-infran kokonaistoimittaja, joka rakentaa mutkatonta digitaalista arkea yli 130 vuoden kokemuksella. Vahvasti kotimaassa toimivalla yrityksellä markkina-alueena on koko Suomi, ja yrityksen arvomaailmaa täydentävät paikallisen palvelun lisäksi vastuullisuusvisio, jossa digitaaliset palvelut luovat parempaa huomista ihmiselle ja ympäristölle. 

Lounea on asettanut kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, jotta yrityksen toiminnassa saavutettaisiin hiilineutraalius ja vuonna 2023 tehdyn SBTi-sitoumuksen vaatima 50 % omien päästöjen pudotus: 

  • Omassa toiminnassa on siirrytty käyttämään 100 % uusiutuvaa sähköä vuonna 2018, ja toimipisteitä ja laiteasemia on varustettu aurinkoenergiaratkaisuilla. 
  • Vuoden 2023 aikana on otettu käyttöön hiilineutraalia kaukolämpöä. 
  • Yrityksen omissa asennusautoissa on siirrytty käyttämään uusiutuvia polttoaineita.
  • Hankintaketjussa pyritään suosimaan toimijoita, jotka ovat sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan.
  • Kiertotalousajattelua tuodaan systemaattiseksi osaksi liiketoimintaa ja esimerkiksi laitteiden elinkaarta pyritään pidentämään.
  • Jäljelle jäävät päästöt hyvitetään vuodesta 2023 alkaen oman toiminnan ja tulevaisuudessa myös arvoketjun osalta. 

SBTi-sitoumus näkyy konkreettisesti Lounean tekemässä työssä yrityksen omien ilmastovaikutusten ymmärtämiseksi. Syy pilvipalveluiden hiilijalanjäljen laskemiselle syntyi ajatuksesta voida tarjota asiakkaille päästökompensoituja digitaalisia palveluita. Pilvipalveluiden hiilijalanjäljen lisäksi Lounea on laskenut organisaationsa hiilijalanjäljen vuosina 2018-2021 scope 1- ja scope 2 -päästöjen osalta, ja vuodesta 2022 myös scope 3 -päästöt ovat sisällytetty laskentaan laajalti. 

UseLess on ollut mukana laskemassa pilvipalveluiden hiilijalanjäljen lisäksi organisaation hiilijalanjälkeä vuodelle 2022. Laskentaprojekti vuoden 2023 organisaation hiilijalanjäljelle saatiin maaliin alkukeväästä 2024.

Mikä on palvelun hiilijalanjälki?

Palvelun, kuten tuotteenkin, hiilijalanjälki kuvastaa palvelun koko elinkaaren aikana syntyneiden ilmastovaikutusten suuruutta. Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon kaikki palvelun toimittamiseen tarvittavat toiminnot, kuten palveluntoimittajan toimitilat, laitteisto ja ajoneuvot, lähtien raaka-aineiden hankinnasta aina fyysisten osien käytöstä poistoon.  

Palvelun hiilijalanjälki kertoo siis, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä syntyy palvelua tuottaessa. Laskennassa huomioidaan myös päästöt, jotka syntyvät ennen ja jälkeen palvelun toimituksen: esimerkiksi laitteiston tapauksessa valmistuksen päästöt syntyvät, jotta laitetta voidaan käyttää. Samoin laitteiston käytöstä poiston yhteydessä syntyvät päästöt syntyvät siksi, että laitteisto on ylipäätänsä otettu käyttöön, joten laskennassa on olennaista huomioida myös nämä päästölähteet. 

Palvelun hiilijalanjäljen laskennassa tulee valita toiminnallinen yksikkö, joka kohdentaa palvelun päästöt tälle valitulle yksikölle. Tämä mahdollistaa vertailun erilaisten ratkaisujen hiilijalanjälkien välillä. Toiminnallinen yksikkö voi yksinkertaisimmillaan olla esimerkiksi hiilidioksidiekvivalenttipäästöt (esim. kgCO2e) per toimitettu palvelu. Hiilijalanjälkien vertailuväittämää ei kuitenkaan voi muodostaa pelkän saman toiminnallisen yksikön avulla, vaan edellytyksenä on, että laskennan rajaukset ja mahdolliset tehdyt oletukset ovat keskenään vertailukelpoisia. 

Palvelun hiilijalanjäljen laskenta

Kun halutaan laskea palvelun hiilijalanjälki, täytyy ensimmäiseksi määritellä, mistä eri toiminnoista palvelu ja sen mahdollistamiseksi vaadittava välineistö ja infrastruktuuri koostuvat. Tämän systeemirajaksi kutsutun määrittelyn jälkeen jokaiselle toiminnolle lasketaan hiilijalanjäljet, jotka lopuksi summataan yhteen päästöjen kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Toimintokohtainen laskenta mahdollistaa sekä laskennan että ilmastovaikutusten ymmärryksen tarkemmalla tasolla, jotta esimerkiksi päästövähennystoimenpiteille korvamerkittyjä varoja voidaan suunnata sinne, missä niillä on eniten vaikutusta. 

Lounean pilvipalvelun hiilijalanjälki, pelkistetty systeemirajakuva.
Kuva 1. Pelkistetty systeemirajakuva.

Lounean pilvipalveluiden hiilijalanjäljen laskennassa huomioitiin yrityksen toimitilojen, käytetyn energian ja kylmäaineiden, ajoneuvojen sekä eri järjestelmien laitteiston elinkaarien aikaiset päästöt. Laskennan tulosten myötä Lounea sai ymmärryksen 

  1. tarjoamiensa pilvipalveluiden kokonaishiilijalanjäljestä, 
  1. yksittäisten palvelun osa-alueiden osuudesta kokonaishiilijalanjälkeen sekä 
  1. millä osa-alueilla voidaan tehdä aidosti vaikuttavia päästövähennystoimenpiteitä. 

Koska hiilijalanjäljen laskennassa tyypillisesti joudutaan tekemään jonkin verran oletuksia, on tuloksille hyvä tehdä herkkyystarkastelu. Näin toimittiin myös Lounean projektissa, jotta ymmärrettiin keskeisten oletusten vaikutus hiilijalanjäljen suuruuteen. 

Mikä sai Lounean valitsemaan UseLess Companyn kumppanikseen pilvipalveluiden hiilijalanjäljen laskentaprojektiin?

Lounea päätyi konsernitasolla hakemaan ulkopuolista apua organisaationsa hiilijalanjäljen laskentaan, kun arvovirran päästöjen mittaaminen tuli ajankohtaiseksi. Hyvät referenssit olivat Petri Syväjärven, Lounea Yritysratkaisut Oy:n toimitusjohtajan, mukaan syy sille, miksi Lounea päätyi valitsemaan UseLessin kumppanikseen koko konsernin hiilijalanjälkilaskentaan. Hyvin sujunut projekti on tähän mennessä johtanut jatkuneeseen yhteistyöhön Lounea Yritysratkaisuiden kanssa sekä yritysten pilvipalveluiden hiilijalanjäljen että edelleen vuoden 2023 organisaation hiilijalanjäljen laskennan osalta. 

”Lounea Yritysratkaisut Oy toimii valtakunnallisesti ICT-infraratkaisuiden kokonaistoimittajana yrityksille ja julkishallinnolle. Asiakasorganisaatioiden ICT-hankinnoissa ympäristövaikutukset tulevat olemaan keskeinen hankintapäätökseen vaikuttava osatekijä. Sen rooli tulee lähivuosina nopeasti korostumaan, kun keskikokoiset ja sitä suuremmat yritykset ryhtyvät etulinjassa tuottamaan lakisääteisiä vastuullisuusraportteja. Haluamme olla asiakkaillemme monipuolisin ja kilpailukykyisin vaihtoehto ICT-infrapalveluissa. Se tarkoittaa tulevaisuudessa myös sitä, että meidän tulee täsmällisesti ja uskottavasti todentaa miten ja mistä ICT-ympäristöjen päästöt muodostuvat. Tästä syystä uskon, että teimme juuri oikean päätöksen lähtiessämme UseLessin kanssa yhdessä kehittämään palvelutarjoamamme vastuullisuuselementtejä.”

— Petri Syväjärvi, toimitusjohtaja, Lounea Yritysratkaisut Oy

Me UseLessilla pyrimme auttamaan asiakkaitamme ensin ymmärtämään toimintansa ilmastovaikutuksia, jonka jälkeen haluamme tukea heitä päästövähennystoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Jokaisen arvoketjun toimijan ponnistukset päästöjen vähentämisessä ovat tärkeitä, sillä ilmastokriisi on systeeminen ongelma, joka vaatia toimia kaikilta arvoketjun osapuolilta. Olemme erittäin iloisia siitä, että saamme jatkaa Lounean kumppanina ja tukea heitä kohti heidän ilmastotavoitteidensa saavuttamista. 

Jätä kommentti